مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی فیراکاپ آزاد ایران

با لیگ‌های ربات‌های چالشی فیرا آشنا شوید.

نوآوری و کسب و کار
نوآوری و کسب و کار (دانش آموزی)
لیگ خودروهای خودران
لیگ خودروهای خودران (دانش آموزی)
چالش ربات‌های انباردار
شبیه سازی چالش عبور از موانع

سایر لیگ‌های موضوعی

ربات‌های ورزشی فیرا
ربات‌های دانش‌آموزی فیرا
ربات‌های پرنده فیرا